A Veszprém FOLK a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával valósul meg.

A VeszprémFOLK házirendje

Házirend


Látogató köteles a Házirendben foglalt szabályok, rendelkezések maradéktalan betartására.
1. Látogatók a Rendezvény területén kötelesek az általános maga- tartási normákat betartani és a helyszín Házirendjének megfele- lően viselkedni és tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, cselekedettől, mely mások személyiségi jogait, egészségét, testi épségét, életét sérthetné vagy veszélyeztethetné. Látogató a ter- mészeti értékek megóvására fokozottan ügyel a Rendezvény helyszínén és körülötte. 

2. Szervező előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle promóciós vagy reklámtevékenység, kereskedelmi, gazdasági tevékenység folytatása, illetve adománygyűjtés a Rendezvény helyszínén 

3. A Rendezvény ingyenesen látogatható.
4. A 14. életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére, és csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott.
5. Tilos alkoholos italok fogyasztása azon Látogatók számára, akik a 18. életévüket nem töltötték be. A Rendezvény területén szeszes itallal 18 éven aluliakat és ittas személyeket kiszolgálni tilos. A kereskedelmi és vendéglátó egységekben árusító személyek jogo- sultak felszólítani a Látogatót a kor igazolására alkalmas személyi okmányok bemutatására. Kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény területén tilos, azt a törvény bünteti.
6. A Rendezvény területén tilos a dohányzás, kivéve az erre a célra kifejezetten kijelölt területeket.
7. A szervezők ingyenes mosdóhasználatot biztosítanak.
A Rendezvény egyéb területén vizelni tilos.
8. Tilos a Rendezvény területére bármilyen kábítószert, pirotech- nikai eszközt, gyúlékony anyagot, fegyvert, szúró-vágó eszközt, testi épségre veszélyes eszközöket (baseballütő, gázspray, gumibot, stb.), alkoholos italt, illetve nem a Rendezvény területén vásárolt élelmiszert behozni.
9. Előzetesen be nem jelentett módon, Szervező írásbeli engedélye nélkül tilos a szervezett programokon kívüli és azokkal össze nem függő bármilyen gyűlés, demonstráció szervezése, tartása. Szervező jogosult ilyen szerveződést haladéktalanul befejeztetni,
a felszólítás után azon résztvevőket, akik ezen tevékenységüket 

A program a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával jött létre. 
Szervező vagy közreműködő partnerei (biztonsági szakemberek) kérésére sem függesztik fel, a Rendezvényről kivezettetni.
10. A Rendezvény területén Szervező szakképesítéssel és engedéllyel rendelkező Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését és betartatását. Látogató vál- lalja, hogy ezen szakemberekkel messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat haladéktalanul követi. 

11. A fesztivál területére kizárólag pórázon vezethető, szájkosárral rendelkező házi kedvenceket lehet behozni. Házi kedvenceket a rendezvény területére csak abban az esetben lehet beléptetni, ha van érvényes oltási igazolványuk és egy évnél nem régebbi a veszettség elleni oltásuk. Továbbá rendelkezik pórázzal, nyakörv- vel, szájkosárral és bilétával a gazda telefonszámával. A fentiek megléte a rendezvény bejáratnál ellenőrzésre kerül és hiányosság esetén a házi kedvenc nem hozható be. Házi kedvenc behoza- talával a gazda tudomásul veszi, hogy azt higiénikus, az állat számára is megfelelő körülményeket biztosító módon köteles tar- tani, továbbá kutya és vadászgörény behozatalával a gazda tu- domásul veszi, hogy azt a rendezvény teljes ideje alatt szájkosárral, pórázon köteles tartani. A rendezők fenntartják maguknak a jogot egyedileg megtiltani adott állatnak a rendezvényre történő behozatalát. 

12. A rendezvényekről kép-, hang- és videófelvétel készül a Polgári Törvénykönyvben meghatározott nyilvános közéleti szereplésre és tömegfelvételre vonatkozó rendelkezések szerint. A felvételek elkészítésének célja a rendezvények megörökítése és dokumentálá- sa, valamint a rendezvények megtörténtének igazolása. Az elkészült felvételek a rendező honlapján, nyomtatott kiadványok- ban, sajtó- és közösségi felületeken is közzétételre kerülhetnek, ezért a fesztiválon olyan kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a fesztivál látogatói rögzítésre kerülhetnek, amellyel kapcsolatosan a rendezvény látogatói nem támaszthatnak a szervezővel vagy a felvétel felhasználójával szemben semmilyen igényt, a felvételek nyilvánosságra hozatalához az érintettek hozzájárulása nem szükséges. 

Látogatók a jelen házirendet a Rendezvény helyszínére való belépésükkell, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag elfogadták. 

Veszprém • +36 20 204 00 06 • gom3z.gom3z@gmail.com